Tag: เครื่องวัดอากาศ

เครื่องวัดอากาศ

เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สกับการทำงานที่สถานที่อับอากาศเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สกับการทำงานที่สถานที่อับอากาศ

สถานที่อับอากาศ ฟังแค่ชื่อ ก็ดูเหมือนจะอันตรายแล้วใช่หรือไม่ การทำงานในพื้นนที่อับอากาศมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อาจมีทางเข้าและทางออกจำกัด อันตรายที่เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่อับอากาศคือ การขาดอากาศหายใจ มาจากอากาศเป็นพิษ มีแก๊สพิษ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานหมดสติ หายใจไม่ออก ออกซิเจนต่ำ บางครั้งอาจเกิดการสัมผัสสารเคมี หรือการสูดดมอากาศที่ไม่ดี ดังนั้น เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ  ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ...