เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สกับการทำงานที่สถานที่อับอากาศ

เครื่องวัดอากาศ

สถานที่อับอากาศ ฟังแค่ชื่อ ก็ดูเหมือนจะอันตรายแล้วใช่หรือไม่ การทำงานในพื้นนที่อับอากาศมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อาจมีทางเข้าและทางออกจำกัด อันตรายที่เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่อับอากาศคือ การขาดอากาศหายใจ มาจากอากาศเป็นพิษ มีแก๊สพิษ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานหมดสติ หายใจไม่ออก ออกซิเจนต่ำ บางครั้งอาจเกิดการสัมผัสสารเคมี หรือการสูดดมอากาศที่ไม่ดี ดังนั้น เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ 

ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ควรมีการทดสอบคุณภาพอากาศด้วยเครื่องวัดอากาศ หรือเครื่องวัดแก๊ส อุปกรณ์นี้ช่วยส่งเสริมในด้านความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพอากาศ สามารถตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมี สารไวไฟ ฯลฯ ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่อย่างไร เพื่อให้การทำงานนั้นเกิดความปลอดภัยมากที่สุด  

ข้อแนะนำในการใช้เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส 

การใช้เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สจะต้องเลือกเซนเซอร์ที่เหมาะสม ตรงนี้สำคัญมาก เนื่องจากเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สแต่ละเครื่องมีเซนเซอร์ไม่เหมือนกัน เซนเซอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถไว้เฉพาะแก๊สนั้นๆ ไม่สามารถวัดได้อย่างครอบคลุม หากเลือกเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สผิดหรือเซนเซอร์ผิดประเภท ค่าที่ได้ย่อมไม่มีความแม่นยำ ไม่สามารถตรวจจับสารเคมีหรือวัดก๊าซได้อย่างแม่นยำได้ 

เทคนิคการใช้เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส

  • เทคนิคการใช้เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส อย่างแรกให้ใช้ปั๊มและสายดูดอากาศในแนวดิ่งหรือท่อยืดขยายดูดอากาศในแนวระนาบ 
  • ระยะเวลาของการตอบสนองของเซนเซอร์คือ 2 วินาทีต่อฟุต 
  • การตรวจวัด ควรรออย่างน้อย 2 นาที จากนั้นจึงอ่านค่า 
  • ใช้ตัวกรองตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะหรือป้องกันฝุ่นละออง รวมถคงป้องกันน้ำไม่ให้เข้าปั๊มด้วย 
  • พนักงานที่ลงในปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศต้องพกเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สติดตัวไว้ตลอดเวลา 
  • ห้ามโยนเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สลงไปในสถานที่อับอากาศโดยตรง 

การทดสอบอากาศด้วยเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส ควรทดสอบอากาศภายในจากนั้นนำมาเทียบกับอากาศภายนอก ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานจะทำให้เห็นความแตกต่าง เพื่อความปลอดภัยควรตรวจสอบสภาพอากาศในทุกๆ จุด ทุกตำแหน่งทั่วทุกพื้นที่ก่อนเข้าไปทำงาน ทำให้มั่นใจว่าอากาศปลอดภัย ไม่มีอันตรายทั่วทุกพื้นที่ สิ่งสำคัญที่สุดเลย การทำงานในสถานที่อับอากาศ ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ จะต้องผ่านอบรมที่อับอากาศก่อนเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส เครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการทำงานในสถานที่อับอากาศ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด การเลือกเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส ก็สำคัญ เลือกเซนเซอร์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ รวมถึงเลือกเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล